صبح امروز سه شنبه ۲۱ آبانماه مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان از روند فعالیت روز مره کارکنان این شهرداری در واحدهای مختلف که در مناطق متعدد شهر در حال فعالیت هستند بازدید بعمل آوردند

شهردار بستان در حاشیه این بازدید گفت با توجه به نشست اخیر این شهرداری با اهالی کوی بیت مخیمر و درخواست آنها در رابطه با احداث کندروی جنوبی ، اصلاح مبلمان پارک محله این شهرداری اقدام با اعزام واحدهای موتوری و تاسیسات نموده و در حال حاضر این واحدها جهت برآورده کردن خواسته این اهالی مشغول فعالیت در این منطقه هستند

وی همچنین گفت با توجه به خرید نزدیک به هزار نهال از درختان مثمر ، واحد فضای سبز در حال کاشت این تعداد نهال در سطح میادین ، بلوارها ، پارکها و میادن شهر هستند

در زیر گزارش تصویری از فعالیت واحدهای فضای سبز ، موتوری ، تاسیسات ، خدمات و آتش نشانی در منطقه کوی عیله ، ابوصفصافه ، پارک ساحلی ، ورودی شهر ، منطقه بیت مخیمر مشاهده می نمایید