همکاری و تعامل شهرداری  با اداره برق بستان در جهت نصب پایه های تلسکوپی به منظور تامین روشنایی بلوار ورودی شهر بستان و انتهای شهر از طرف کوی عیله اقدام به احداث فنداسیون این پایه های تلسکوپی نموده است